Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

 Administratorem, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Minty Dot Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Łagiewnickiej 54/56  (dalej „My”, „Minty Dot Poland” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.mintydot.pl (dalej „Minty Dot”).

 Skąd mamy Twoje dane?

 Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami na Minty Dot dokonywanymi przez Ciebie bez konieczności uprzedniej rejestracji.

 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Q Diamonds?

 Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem na Minty dot transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na Minty dot, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania z Minty dot, w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w sklepie Minty dot;

• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w sklepie Minty dot;

• realizacji umów poręczenia w ramach Programu Ochrony Kupujących, jeżeli zostałeś objęty tym programem;

• obsługi reklamacji na Minty dot w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Q Diamonds, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Minty Dot Poland oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

• prowadzenie badań i analiz Minty Dot Poland między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Mintydot.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 Ponadto, na podstawie Twojej zgody, o ile ją udzielisz, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 Spółka wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie na Minty dot bez konieczności uprzedniej rejestracji i założenia konta. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Minty dot w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 Jakie masz uprawnienia wobec Minty Dot Poland w zakresie przetwarzanych danych?

 Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Masz również prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Spółka „Minty Dot Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnicka 54/56 (kod pocztowy: 91-463), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615699, posiadającą numery NIP 9591971868 oraz REGON 364311198, o kapitale zakładowym w wysokości 62.500,00 PLN, jest częścią grupy przedsiębiorstw i w związku z tym może mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw, w tym do „Minty Dot Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych osobowych klientów.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na Minty dot bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

 Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

 Dane osobowe będą ponadto przetwarzane w celach marketingowych do czasu wycofania zgody, na podstawie której dane są przetwarzane. Po cofnięciu zgody dane zawarte w zgodzie będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego użycia danych w celach marketingowych. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f RODO a prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość wykazania legalności operacji przetwarzania danych osobowych.

 Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Red Rubin zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przekazany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam też skrócony. Na polecenie operatora tej strony internetowej, Google będzie używał tej informacji do analizy sposobu użytkowania przez Państwa strony internetowe, tworzenia raportów dotyczących aktywności strony oraz dostarczania innych usług związanych ze stroną oraz korzystaniem z Internetu do operatora strony internetowej. Państwa adres IP przekazany podczas tego procesu nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl