Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Minty Dot Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Łagiewnickiej 54/56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000615699 (sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadająca nr NIP: 9591971868 oraz nr REGON: 364311198, email: [email protected], tel.: +48 730 535 000 (dalej „My”, „Minty Dot Poland” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.mintydot.pl (dalej „Minty Dot”).

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami na Minty Dot dokonywanymi przez Ciebie bez konieczności uprzedniej rejestracji.

Otrzymaliśmy je od Ciebie poprzez zapis do usługi Newsletter.

Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie założenia konta klienta na stronie sklepu internetowego Minty dot.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem na Minty dot transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na Minty dot, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania z Minty dot, w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w sklepie Minty dot;

 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w sklepie Minty dot;

 • obsługi reklamacji na Minty dot w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

 • obsługi posprzedażowej w ramach zawartej transakcji;

 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Minty Dot Poland oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 • prowadzenie badań i analiz Minty Dot Poland między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • podnoszenie jakości usług i lepsze dopasowanie ich do preferencji Klienta;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

 • działania marketingowe – marketing bezpośredni swoich towarów i usług.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Minty dot polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez ich analizę pod kątem preferencji oraz zainteresowań.

Ponadto, na podstawie Twojej zgody, o ile jej udzielisz, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. Więcej informacji na temat rodzajów stosowanych plików cookie i ich ustawień znajdziesz w polityce plików cookie na stronie głównej sklepu internetowego Minty dot.

Informujemy, że obecnie stosujemy następujące rodzaje technologii śledzących działania podejmowane przez Ciebie w ramach strony internetowej sklepu:

 1. Google Analytics – w celu analizy statystyk strony internetowej sklepu, pozwalający na lepsze pozycjonowanie sklepu;

 2. piksel konwersji Facebooka (fragment kodu JavaScript) – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej Sklepu oraz zarządzania reklamami na Facebooku;

 3. narzędzia w zakresie Marketing Automation dostępnych w ramach system Synerise, zapewnianego przez Persooa. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w zakresie marketingu własnych produktów lub usług Synerise w sposób automatyczny gromadzi informacje związane z Twoją aktywnością w obrębie naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje przechowywane są na serwerach znajdujących się w chmurze obliczeniowej Microsoft Azure w Dublinie. W celu korzystania z Synerise zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Synerisedotyczące usługi Marketing Automation.

 4. narzędzia społecznościowe - Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany.

* Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Podanie przez Ciebie adresu e-mail obliguje możliwość zawarcia i wykonania umowy z Tobą, a także możliwość przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji przez Ciebie na Minty dot bez konieczności uprzedniej rejestracji i założenia konta. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tej danej osobowej, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Minty dot w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Jakie masz uprawnienia wobec Minty Dot Poland w zakresie przetwarzanych danych?

Zapewniamy respektowanie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. w szczególności prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przeniesienia, usunięcia ze zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Masz również prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, realizują dostawę towarów, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, zapewniają hosting. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami na podstawie obowiązujących przepisów, w tym RODO.

Aktualnie Minty dot sp. z o.o. przekazuje w ramach działalności sklepu internetowego dane osobowe swoich Klientów następującym podmiotom:

 1. Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany sklep;

 1. InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – w celu realizowania zamówień sklepu internetowego i dostawy towarów zamówionych;

 2. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – w celu realizowania płatności za pośrednictwem sklepu internetowego.

Stosowanym przez sklep internetowy Minty dot protokołem transmisji zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.

SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnianie i zapewnienie integralności wiadomości. W momencie nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW następuje ustalenie kluczy szyfrujących, stosowanych następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja jest bardzo trudna do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany. SSL używa certyfikatów tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i podpisane cyfrowo przez jednego z wydawców certyfikatów – Certification Authorities (CA).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na Minty dot bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Dane osobowe będą ponadto przetwarzane w celach marketingowych do czasu wycofania zgody, na podstawie której dane są przetwarzane. Po cofnięciu zgody dane zawarte w zgodzie będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego użycia danych w celach marketingowych. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość wykazania legalności operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie, w celach rozliczeniowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymogów prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy administracji.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przekazany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam też skrócony. Na polecenie operatora tej strony internetowej, Google będzie używał tej informacji w szczególności do analizy sposobu korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności strony oraz dostarczania innych usług związanych ze stroną oraz korzystaniem z Internetu do operatora strony internetowej. Adres IP przekazany podczas tego procesu nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google.

Zmiany w polityce prywatności

Minty Dot Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą opublikowane na naszej stronie internetowej. Zmiany Polityki Prywatności i informacji o plikach Cookies mogą w szczególności być efektem rozwoju technologii, na jakiej zbudowany jest Sklep, zmianami ustawodawstwa w tym zakresie, albo wynikać z wewnętrznych, uzasadnionych potrzeb Administratora.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl